Ruimtevulling van bijvoorbeeld een kelder

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een STABU bestekbeschrijving van een ruimtevulling met schuimbeton. Om uiteenlopende redenen kan het wenselijk zijn om een ruimte te vullen. Te denken valt aan bijvoorbeeld vocht-/wateroverlast, ondersteuning van een bovenconstructie, zijdelingse steun geven aan bestaande wanden, verhoging van een vloerniveau, etc. De bovenbelasting op het schuimbeton bepaald de benodigde druksterkte, doorgaans is echter de gangbare volumieke massa van 500 kg/m3 reeds voldoende drukvast (0,75 N/mm2 ). In gevallen dat mogelijk opdrijven van het schuimbeton ontstaat door een hoge grondwaterstand, wordt geadviseerd een volumieke massa van 1100 kg/m3 te kiezen.

Voor het kiezen van courante volumieke massa’s en bijbehorende druksterkten verwijzen wij naar blz. 37 Van CUR-rapport 181, die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen. Ten aanzien van productiekosten geldt dat mengsels met een hogere volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben t.o.v. mengsels met een lagere volumieke massa. Daarnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

  • toepassen: schuimbeton met een volumieke massa van 500 kg/m3 tot 1100 kg/m3 en sterkteklasse van SB 0,75 tot SB 4,0

21.52.10-e IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 20.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): totaal 1800.
Aanbrengen: in meerdere lagen.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 0,75.
Volumieke massa (kg/m3
): 500.
Wamtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): vanaf 0,09.
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 6,0.
.01 RUIMTEVULLING
Het opvullen van de kelder en gewelfconstructie.