Evenwichtsfundering wegen en terreinen

Lichtgewicht bouwrijp maken wegen en terreinen

Het minimaliseren van de zetting is op Neerlands drassige gronden vaak het eerste probleem bij het construeren van rijks, provinciale en overige wegen, fietspaden, bedrijfsterreinen en dergelijke. Voor constructies op samendrukbare grondlagen werd er in het verleden voor gekozen om óf die laag te overbruggen óf samen te persen en te draineren. Met schuimbeton kan men snel aan de slag volgens het zogenaamd ‘evenwichts-principe’. Het lichte gewicht brengt, tezamen met de goede druk- en buigtreksterkte en stijfheid, de zettingsverschijnselen terug tot een minimum en voorkomt ongelijkmatige verzakkingen. Ook de restzetting en de daaraan gekoppelde dure reparatiemethoden behoren tot het verleden.

Het verschil tussen een evenwichtsfundering en een lichtgewicht fundering is als volgt:

Met een evenwichtsfundering komt er in de nieuwe situatie geen extra gewicht bij. Gewicht van de nieuwe fundering + gewicht bovenbelasting = gelijk aan oude situatie. Een lichtgewicht fundering houdt hier geen rekening mee, maar deze wordt wel zo licht mogelijk uitgevoerd, bepaald op basis van de constructieve eisen en bodemgesteldheid.

Informatie over schuimbeton?