Funderingsplaat voor een woning met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een STABU bestekbeschrijving van een funderingsplaat met schuimbeton. Funderingsplaten zijn een combinatie van rand- en vloerfundering in één constructie. Een funderingsplaat dient aan de gevel altijd vorstvrij te worden uitgevoerd, waarmee de laagdikte schuimbeton aan de gevel wordt bepaald. Uit praktisch oogpunt wordt een plaat van beperkte oppervlakte (b.v. een woning) veelal als vlakke plaat uitgevoerd. Tevens speelt de benodigde isolatiewaarde een rol, veelal is deze niet maatgevend voor de dimensionering.

Indien sprake is van een minder draagkrachtige ondergrond dient de dikte van het schuimbeton gedimensioneerd te worden volgens het evenwichtprincipe. De grondwaterstand – en eventuele wisseling hierindient hierbij te worden verdisconteerd. Aanvullingen rondom de funderingsplaat dienen minimaal te blijven. Voor het kiezen van courante volumieke massa’s en bijbehorende druksterkten verwijzen wij naar blz. 37 Van CUR-rapport 181, die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen. Ten aanzien van productiekosten geldt dat mengsels met een hogere volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben t.o.v. mengsels met een lagere volumieke massa. Darnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

  • toepassen: schuimbeton met volumieke massa 500 kg/m3 en sterkteklasse SB 1,00

21.52.10-c IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Niet-bekiste oppervlakken vlak onder de rei afgewerkt.
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 20.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): gemiddeld 600.
Zijkanten afdekken met folie.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 1,0.
Volumieke massa (kg/m3
) : 500
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): 0,09 (absoluut droog).
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 6,0.
Toebehoren:
– folie (mm): 0,1.
.01 FUNDERINGSPLAAT
De funderlingslaag onder de woningen.