Een wegconstructie met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een RAW bestekbeschrijving van een wegconstructie waarin schuimbeton in de fundering is opgenomen. Het betreft slechts enkele relevante delen uit het bestek, e.e.a. verduidelijkt door bijgaande tekening.

Voor het kiezen van de juiste volumieke massa en bijbehorende druksterkte verwijzen wij naar blz. 37 van CUR rapport 181 (die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen). Ten aanzien van productkosten geldt dat mengsels met een hoge volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben dan mengsels met een lage volumieke massa. Daarnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton in een zettingsgevoelig gebied als lichtgewicht plaatfundering voor een weg. Een dergelijke constructie kan ook in combinatie met een beperkte voorbelasting van het terrein worden uitgevoerd.

Op de dimensionering wordt hier niet in detail ingegaan. De keuze van volumieke massa en sterkteklasse van het schuimbeton hangt samen met het te bereiken evenwicht van spanningen in de ondergrond maar ook met voldoende draagkracht gelet op voertuigbelastingen.

Dikwijls zal middels berekening moeten worden aangetoond op welk moment het schuimbeton voldoende draagkrachtig is om de puinfundering of de verharding aan te brengen. Het aanbrengen van de puinfundering geschiedt bij voorkeur volgens de methode “over de kop werken”. Dit houdt in dat het werkmaterieel niet direct op de schuimbetonplaat rijdt, maar over het vooruit gestortte materiaal (puin).