Een rioolvulling met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een RAW bestekbeschrijving van een rioolvulling met schuimbeton. Het betreft slechts enkele relevante delen uit het bestek, e.e.a. verduidelijkt door bijgaande tekening.

Voor het kiezen van de juiste volumieke massa en bijbehorende druksterkte verwijzen wij naar blz. 37 van CUR rapport 181 (die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen). Ten aanzien van productkosten geldt dat mengsels met een hoge volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben dan mengsels met een lage volumieke massa. Daarnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton als vormvaste milieuvriendelijke en volledige vulling van een vervallen rioolleiding. Omgevingsomstandigheden zorgen er in sommige gevallen voor dat het verwijderen van een dergelijke leiding niet mogelijk is. Het open laten van de leiding kan uitspoelingen en/of verzakkingen van de bovenliggende grondslag veroorzaken.

De keuze van volumieke massa en sterkteklasse van het schuimbeton wordt bepaald door de omstandigheden in het werk. Standaard wordt er vanuit gegaan dat de rioolleiding vrijwel drooggepompt wordt voordat met het aanbrengen van het schuimbeton wordt gestart. In die gevallen wordt de leiding gevuld met (het goedkoopste) schuimbeton met een volumieke massa van 500 kg/m3 . Is de leiding niet droog te zetten door lekkage van grondwater, dan dient schuimbeton gekozen te worden met een volumieke massa van 1100 kg/m3 . Hiermee kan lekwater worden verdrongen. De sterkteklasse is voor deze toepassing doorgaans niet relevant, omdat de laagste sterkteklasse (SB 0,5) reeds voldoende is om de heersende gronddruk te weerstaan.