Een leidingoverkluizing met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een RAW bestekbeschrijving van een leidingoverkluizing waarin schuimbeton in de constructie is opgenomen. Het betreft slechts enkele relevante delen uit het bestek, e.e.a. verduidelijkt door bijgaande tekening.

Voor het kiezen van de juiste volumieke massa en bijbehorende druksterkte verwijzen wij naar blz. 37 van CUR rapport 181 (die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen). Ten aanzien van productkosten geldt dat mengsels met een hoge volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben dan mengsels met een lage volumieke massa. Daarnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton als stijve maar lichte ontlastplaat voor een hoogliggende, kritische leiding die gekruist moet worden met een nieuwe weg. Het primaire doel van het schuimbeton is het reduceren van de verticale belastingen op de leiding, waardoor de leiding kan blijven liggen en waardoor een vrijdragende onderheide constructie niet noodzakelijk is. Bij de keuze voor schuimbeton met een hoge druksterkte en E-modulus verkrijgt de plaat voldoende stijfheid om belastingen af te dragen op de grondslag naast de leiding.

Op de dimensionering wordt hier niet in detail ingegaan. De keuze van volumieke massa en sterkteklasse van het schuimbeton wordt bepaald door de gewenste E-modulus en de druksterkte. Hierbij speelt de toelaatbare belasting op de leiding een belangrijke rol.

De glijlaag tussen ondergrond en schuimbeton door middel van een dubbele laag folie is nodig voor het sturen van de krimpvervorming van het schuimbeton. Ditzelfde geldt voor de scheurinleiders door middel van stroken verloren bekisting.