Een kadeconstructie met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een RAW bestekbeschrijving van een kadeconstructie waarin schuimbeton in de aanvulling is opgenomen. Het betreft slechts enkele relevante delen uit het bestek, e.e.a. verduidelijkt door bijgaande tekening.

Voor het kiezen van de juiste volumieke massa en bijbehorende druksterkte verwijzen wij naar blz. 37 van CUR rapport 181 (die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen). Ten aanzien van productkosten geldt dat mengsels met een hoge volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben dan mengsels met een lage volumieke massa. Daarnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

Het voorbeeld betreft de toepassing van schuimbeton achter een damwand als samenhangende lichtgewicht aanvulling. Het primaire doel van het schuimbeton is het reduceren van de horizontale belastingen op de damwand, waardoor ankerkrachten afnemen en de damwand van een lichter (goedkoper) profiel kan worden gemaakt. Een secundair effect is het reduceren van zettingen net achter de damwand door de aanvulling met het lichte materiaal schuimbeton. Eventueel kan een dergelijke constructie met een beperkte voorbelasting uitgevoerd worden.

Op de dimensionering wordt hier niet in detail ingegaan. De keuze van volumieke massa en sterkteklasse van het schuimbeton hangt samen met het verminderen van spanningen in de ondergrond maar ook met voldoende draagkracht, gelet op de opliggende zandlaag en kadebelastingen. De grondwapening in het schuimbeton dient om te verzekeren dat het materiaal niet scheurt tot losse blokken.

Dikwijls zal middels berekening moeten worden aangetoond op welk moment het schuimbeton voldoende draagkrachtig is om de zandlaag aan te brengen. Het aanbrengen van de zandlaag geschiedt bij voorkeur volgens de methode “over de kop werken”. Dit houdt in dat het werkmaterieel niet direct op de schuimbetonplaat rijdt, maar over het vooruit gestortte materiaal (zand). Ook is het mogelijk om door middel van het circuleren van water het zand te verdichten. Speciale aandacht is hier vereist voor het opdrijven van het schuimbeton en mogelijke onderloopsheid, waardoor instabiliteit van de schuimbetonplaat kan optreden (afschuiven).

Horizontale drainage, schuimbeton en bovenste zandlaag worden alle in den droge aangebracht, dus damwand zal i.v.m. verlagen waterstand in de uitvoeringsfase waarschijnlijk gestempeld moeten worden.