Bodemafsluiter in een kruipruimte met schuimbeton

Bijgaand treft u een voorbeeld aan van een STABU bestekbeschrijving van een bodemafsluiter met schuimbeton. Bodemafsluiters worden zowel bij bestaande bouw als bij nieuwbouw toegepast. Bij bestaande bouw wordt over het algemeen voor een licht type schuimbeton gekozen met doorgaans een volumieke massa van 500 kg/m3 . Hierdoor heeft de bodemafsluiter een behoorlijke isolerende waarde, waardoor de temperatuur in de kruipruimte stijgt en de begane grondvloer minder snel afkoelt. In nieuwbouw situaties wordt over het algemeen een volumieke massa van ca. 1100 kg/m3 gekozen. Bij nieuwbouw is ook een combinatie tussen bodemafsluiter en werkvloer onder de funderingsbalken een veel toegepaste constructie.

Voor het kiezen van courante volumieke massa’s en bijbehorende druksterkten verwijzen wij naar blz. 37 Van CUR-rapport 181, die als bijlage bij deze voorbeelden is opgenomen. Ten aanzien van productiekosten geldt dat mengsels met een hogere volumieke massa altijd een hogere eenheidsprijs hebben t.o.v. mengsels met een lagere volumieke massa. Darnaast geldt dat mengsels met een hoog cementgehalte (bovengrens van de sterktemogelijkheden bij een bepaalde volumieke massa) eveneens een hogere eenheidsprijs bezitten.

Voor bodemafsluiters onderscheiden we dus de volgende twee situaties:

Bodemafsluiter Bestaande bouw:

Afscherming vocht en stank vanuit de ondergrond en tevens naisolatie van de begane grondvloer; voornamelijk toegepast voor bestaande woningen;

  • toepassen: volumieke massa 500 kg/m3 en sterkteklasse SB 0,75, dikte vanaf 150 mm. Indien de grondwaterstand hoger is dan de halve dikte van dit schuimbeton dan ontstaat risico van opdrijven van het schuimbeton. Ter voorkoming hiervan dient geheel of gedeeltelijk drainerend schuimbeton of een zwaarder type schuimbeton te worden toegepast.

Bodemafsluiter Nieuwbouw:

Afscherming vocht en stank vanuit de ondergrond ter verlaging van de relatieve vochtigheid (R.V.) in de kruipruimte en daarmee in de woning; voornamelijk toegepast voor nieuwbouw projecten;

  • toepassen: volumieke massa 1100 kg/m3 sterkteklasse SB 2,5, dikte vanaf 50 mm

 

Kruipruimte met bodemafsluiter

21.52.10-a IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 20.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): gemiddeld 200.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 0,75.
Volumieke massa (kg/m3
): 500.
Warmtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): vanaf 0,09 (absoluut droog).
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 6,0.
.01 BODEMAFSLUITER
Afscherming en isolatie begane grondvloer bestaande woningen.
21.52.10-b IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON, BETONMORTEL, LICHTBETON
0. IN HET WERK GESTORT SCHUIMBETON
Vlakheidstolerantie niet-bekiste oppervlakken (mm/m): 20.
Nabehandeld: geen.
Het schuimbeton moet zijn vervaardigd en beproefd overeenkomstig
CUR-aanbeveling 59.
Laagdikte (mm): gemiddeld 70.
1. SCHUIMBETON (CUR-aanbeveling 59)
Leverancier: aangesloten bij SSN (Stichting Schuimbeton Nederland).
Sterkteklasse: SB 2,0.
Volumieke massa (kg/m3
): 1100.
Wamtegeleidingscoëfficiënt (W/(m.K)): vanaf 0,30.
Waterdampdiffusieweerstandsgetal (tussen 70 en 100 % RV): 6,0.
.01 BODEMAFSLUITER
Afscherming begane grondvloer nieuwbouw woningen.