Product
Woningbouw - B&U
> WarmtegeleidingscoŽfficiŽnt
> Carbon footprint
> Dakafschotlaag
> (Isolatie) werkvloer
> Fundering
> Vullaag-ruimtevulling
> Vloerliften
> Renovatie
> Bodemafsluiter
Wegenbouw - GWW
> Wegen en terreinen
> Overkluizing
> Sportvelden
> Rioolvulling
> Kadeconstructie


Woningbouw - B&U > Carbon footprint

Een duurzaam klimaat is van groot algemeen belang. Daartoe is een goed onderbouwde onafhankelijke rapportage van de CO≤-uitstoot van het product schuimbeton noodzakelijk. Om de klimaatimpact te verkleinen dient een CO≤-balans als uitgangspunt voor een verdere duurzame ontwikkeling.

Het duurzame beleid van de Stichting Schuimbeton Nederland blijkt uit het laten opstellen van een carbon footprint. Voor de berekening van de carbon footprint wordt gebruik gemaakt van de ISO 14064 richtlijn. De bijbehorende methode is in het Green House Gas (GHG) Protocol verder beschreven. Daarnaast zijn aanvullende eisen en emissiefactoren gehanteerd welke vanuit de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) worden voorgeschreven mrt betrekking tot de CO≤-prestatieladder.

Voor een juiste berekening is uitgegaan van de verschillende componenten waaruit schuimbeton is opgebouwd. Daarbij is het bijbehorend transport en energieverbruik gerelateerd aan de productie van schuimbeton. Dit heeft geleid tot een totale emissiewaarde (in kg CO≤/ton) voor schuimbeton. Voor transport is rekening gehouden met de gemiddelde rijafstand van de vrachtwagens en het dieselverbruik, benodigd voor het produceren van schuimbeton. Per type schuimbeton bleken de onderlinge verschillen in CO≤-uitstoot gering. Groter verschil is te zien tussen de verschillende typen cement.

Belangrijke bestandsdelen van schuimbeton zijn water en lucht. Hierdoor zijn er minder grondstoffen en energie nodig voor de productie van schuimbeton dan vergelijkbare producten. Daarnaast is het snel belastbaar en heeft een lange levensduur. Het product zelf is volledig te recyclen. Een bijkomend voordeel is dat het product makkelijk verwerkbaar en hanteerbaar is doordat het op locatie gemengd wordt en in vloeibare vorm wordt aangebracht. Al deze eigenschappen zorgen ervoor dat de toepassing van dit product aansluit bij de filosofie van duurzaam en ecologisch bouwen.

Nader informatie is verkrijgbaar bij de leden van de Stichting Schuimbeton Nederland (zie onder adressen leden). 
Copyright Stichting Schuimbeton Nederland
Stichting Schuimbeton Nederland | Sitemap